ප්රදර්ශනය

exhibtion
exhibtion

2017 හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (සරත් සෘතුවේ සංස්කරණය)

exhibtion
exhibtion

2018 හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (සරත් සංස්කරණය)

exhibtion

2019 හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (සරත් සෘතුවේ සංස්කරණය)

exhibtion

2019 Guangzhou ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය

exhibtion

2020 Guangzhou ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය