ප්රදර්ශනය

ප්රදර්ශනය
ප්රදර්ශනය

2017 හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (සරත් සෘතුවේ සංස්කරණය)

ප්රදර්ශනය
ප්රදර්ශනය

2018 හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (සරත් සෘතුවේ සංස්කරණය)

ප්රදර්ශනය

2019 හොංකොං ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය (සරත් සංස්කරණය)

ප්රදර්ශනය

2019 Guangzhou ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය

ප්රදර්ශනය

2020 Guangzhou ජාත්‍යන්තර ආලෝක ප්‍රදර්ශනය