අපේ කණ්ඩායම

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී, Hangzhou හි Alibaba මූලස්ථානයේ ඉගෙනීමට අපට ආරාධනා කරන ලදී, වැඩිදුර අධ්‍යයනය කිරීමට පිටතට යාම කණ්ඩායමේ චින්තනය වර්ධනය කිරීමට සහ අපගේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.

2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී, Hangzhou හි Alibaba මූලස්ථානයේ ඉගෙනීමට අපට ආරාධනා කරන ලදී, වැඩිදුර අධ්‍යයනය කිරීමට පිටතට යාම කණ්ඩායමේ චින්තනය වර්ධනය කිරීමට සහ අපගේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.