සැඟවුණු වීදි ආලෝකය සහ උපාංග

hid street light
hid street light2
garden light pole